top of page

algemene voorwaarden 

1. Illustraties in opdracht 

Met gepersonaliseerde portretten, illustraties voor commercieel gebruik, logo's, huisstijlen, enz. 

Algemene afspraken

- Elk project omvat 3 feedbackrondes. Dit betekent dat er tot 3 keer bijgestuurd kan worden op basis van feedback van de klant. Als er meer feedback nodig is, kan een extra vergoeding in rekening worden gebracht.  

- Indien nodig worden deadlines vooraf besproken. Vertraging kan worden voorkomen door tijdig feedback te geven op tussentijdse werkzaamheden. Vertraging veroorzaakt door late feedback, waardoor de deadline wordt uitgesteld, is dan ook de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

- Digitale bestanden worden niet gebruikt om te printen. De Kwaliteit voldoet niet aan de standaarden voor een goede kwaliteit print. Het printen wordt aan de illustrator overgelaten tenzij anders afgesproken.

Wijziging of annulering

- Bij meerwerk of vertraging door wijzigingen in de opdracht of de briefing wordt in onderling overleg een meerprijs vastgesteld op basis van de bij de illustrator gebruikelijke tarieven.

- Bij beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is de opdrachtgever het volledige honorarium voor alle verrichte werkzaamheden verschuldigd, tenzij kan worden aangetoond dat de illustrator nalatig is geweest.

- Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van de illustrator wijzigingen aan te brengen in de illustratie(s). De opdrachtgever dient de illustrator prioriteit te geven om de gewenste wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen die nodig zijn vanwege een gewijzigde of verkeerde volgorde (briefing) worden apart in rekening gebracht. Wijzigingen die nodig zijn vanwege een fout van de illustrator worden niet in rekening gebracht.

Naamsvermelding

- De illustrator is te allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren. Bij redactioneel gebruik is naamsvermelding een voorwaarde. Bij commercieel gebruik dient in overleg met de opdrachtgever een naamsvermelding te worden geregeld.

Betaling

- Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij verzuim zijn alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

- Voor alle directe schade van de opdrachtgever, direct verband houdend met of veroorzaakt door de niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende opdracht.

- De ontwerper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vertraging in de normale gang van zaken in het bedrijf van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met of veroorzaakt door een fout in de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

- De ontwerper heeft altijd het recht, indien en voor zover mogelijk, de door de opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken.

- De ontwerper is niet aansprakelijk voor beschadiging of vernietiging van documenten en gegevens in het algemeen en tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden plaatsvindt.

- De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper voor alle aanspraken van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten van aangeleverd materiaal) die direct of indirect, bemiddelend of direct verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Auteursrecht en licentie 

- Tenzij anders overeengekomen, blijft het auteursrecht bij de illustrator.

- Indien de opdrachtgever de illustraties vaker wil gebruiken, in een herdruk of in aanvullend materiaal, of het werk bijvoorbeeld  wil verkopen, zal de opdrachtgever eerst contact opnemen met de illustrator en een passende vergoeding overeenkomen. Dit zal gebeuren door middel van een licentieovereenkomst.

- Licenties mogen niet door de opdrachtgever worden doorgegeven of verkocht. Dit kan alleen rechtstreeks met de illustrator worden geregeld door middel van een licentieovereenkomst.

2. Aankopen van producten

Anders dan gepersonaliseerde bestellingen en projecten zoals hierboven genoemd in deel 1.

Aanbod

- Alle producten, behalve gepersonaliseerde commissies, worden uitsluitend verkocht op het Etsy-platform, op mijn eigen instagram account @poesprint of bij verkooppunten die door de Illustrator zijn genoemd en aangewezen.  

 

- Producten mogen niet worden verkocht of doorverkocht zonder toestemming van de illustrator

Prijzen en betalingen

- Illustraties opdrachten zijn vermeld exclusief btw. Eventuele btw zal op de factuur vermeld worden. Btw wordt alleen in rekening gebracht bij drukwerk

 

- Betalingen voor opdrachten worden gedaan via iDeal, Paypal of bankoverschrijving. Hetzelfde geldt voor betaling van producten via Instagram. Betalingen op Etsy worden gedaan volgens de Etsy regeling.

Naamsbekendheid

- Ook op de producten is de illustrator te allen tijde gerechtigd zijn werk te signeren.

Auteursrecht en licentie 

- Het auteursrecht van illustraties van producten blijft altijd bij de illustrator.

 

- Illustraties op producten of producten zelf mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan persoonlijk gebruik, tenzij anders overeengekomen met de illustrator. In dat geval wordt een licentie gegeven.

bottom of page